آشنایی مختصری با دکتر جعفر رضازاده متخصص جراحی زانو

  • مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نمره معدل A در سال ۱۳۸۱
  • شش سال کار به عنوان پزشک عمومی در مناطق محروم بیرجند واخد تشویقی های مختلف از مسولین درمانی استان
  • فارغ التحصیل تخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱ و کسب مقام اول در بین رزیدنتهای ارتوپدی طی سه سال
  • کسب مقام هشتم در امتحان بورد ناسیونال کشوری در بین کل ارتوپدهای شرکت کننده در امتحان کشوری بورد در سال ۱۳۹۱
  • چهار سال کار بعنوان ارتوپد شهرستانهای فردوس وسرایان و بشرویه و دریافت تشویقی های مختلف از فرمانداری وسایر مسولین کشوری منطقه و مسولین درمانی
  • کسب مقام اول امتحان فوق تخصص زانو در دانشگاه ایران در تهران در سال ۱۳۹۵
  • گذراندن دوره فوق تخصص زانو از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
  • گذراندن دوره تکمیلی پروتز زانو در اتریش
  • گذراندن دوره رویژن پروتز زانو و پروتز نیمه مفصل در آلمان
  • گذراندن دوره پروتز سخت زانو و تعویض مفصل مجدد یا همان رویژن پروتز دراستانبول
دکتر جعفر رضازاده